‘در آرامش آرام باشید جی!’ ترامپ به حامی کشته شده در میان درگیری در پورتلند احترام می گذارد ، پلیس هنوز برای انتشار هویت او

جزئیات به شرح زیر است


Tags: